“Before I learned the art, a punch was just a punch, and a kick, just a kick. After I learned the art, a punch was no longer a punch, a kick, no longer a kick. Now that I understand the art, a punch is just a punch and a kick is just a kick.” -Bruce Lee

"לפני שלמדתי את אומנות הלחימה, האגרוף היה רק אגרוף ובעיטה הייתה רק בעיטה. אחרי שלמדתי את אומנות הלחימה האגרוף כבר לא היה אגרוף ובעיטה כבר לא הייתה בעיטה. עכשיו שאני מבין את אומנות הלחימה אגרוף הוא רק אגרוף ובעיטה היא רק בעיטה"


ברוס לי כשהגיע לארה"ב והתמקם בסיאטל פנה ללמוד פילוסופיה באוניברסיטת סיאטל. הוא שאב את ההשראה למשפט הזה מפילוסוף הזן צ'ין יואן (Qingyuan)

"At the first level on the path he saw mountains as mountains and rivers as rivers. On the second level of the path he saw that mountains are not mountains and rivers are not rivers. And at a third level he saw once again mountains were mountains and rivers were rivers." -Qingyuan

רותם בן ציון אגרוף ישר
אגרוף ישר

"לפני שלמדתי את אומנות הלחימה, האגרוף היה רק אגרוף ובעיטה הייתה רק בעיטה"


לפני שהתחלתי ללמוד אומנות לחימה אי אז בילדותי לא הקדשתי מחשבה וצורך להתעמק בהבנה של התנועה, האנטומיה, הפיזיולוגיה והפיזיקה של מכה זו או אחרת.

פשוט הייתי סוגר את כף היד שלי באיזו צורה ומשגר אגרוף ובעיטה מבלי להבין מה